kwi 25

Obligacje różnią się od lokat

Obligacje korporacyjne zachęcają inwestorów oprocentowaniem wyraźnie wyższym niż lokaty. W otoczeniu rekordowo niskich stóp procentowych odsetki na poziomie 5 proc. jawią się jako okazja inwestycyjna. Jednak inwestor nie powinien porównywać odsetek z obligacji z oprocentowaniem lokaty bankowej, ponieważ są to zupełnie odmienne produkty finansowe.

Pieniądze wpłacone do banku są własnością inwestora. Kupując obligację nabywa ona papier wartościowy, pieniądze należą do emitenta. Obligacje można odsprzedać, a wiele papierów korporacyjnych notowanych jest na rynku Catalyst, którego płynność jest jednak ograniczona. Czytaj dalej

mar 03

Obligacje przyniosą zysk dzięki odpowiedniej selekcji

Rynkowi obligacji korporacyjnych w Polsce sprzyja obecnie stabilny i równomierny wzrost gospodarczy. Spółki osiągające dobre wyniki starają się utrzymać ten stan w kolejnych latach, dlatego potrzebują dopływu dodatkowych kapitałów emitując akcje lub obligacje, co w tym drugim przypadku wymusza wzrost poziomów zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego. Czytaj dalej

gru 29

Fundusz PZU Papierów Dłużnych Polonez

PZU Papierów Dłużnych Polonez podczas hossy potrafi zdeklasować konkurencję, jak było np. w 2011 roku, natomiast w okresie dekoniunktury wyniki są dużo słabsze, często poniżej średniej w grupie.

Dla inwestora istotne jest to, że zgromadzone w sprzyjającym okresie nadwyżki rekompensują gorsze od przeciętnej wyniki uzyskane w słabszych czasach. Polonez plasuje się w górnej połowie rankingu zarówno w dwuletnim, jak i pięcioletnim okresie. Nawet w trudnym dla obligacji 2015 roku, dzięki osiągniętej w styczniu przewadze nad konkurencją, fundusz plasuje się na czołowej pozycji w zestawieniu 12-miesięcznych wyników. Czytaj dalej

lis 25

Rynek obligacji korporacyjnych zyska dzięki podatkowi bankowemu

Podatek od aktywów spowoduje ograniczenie akcji kredytowej banków, może to stanowić zachętę dla wielu firm do sięgnięcia po kapitał z emisji papierów dłużnych – uważają analitycy ING i mBanku. Wartość emisji na tym rynku spadła w 2015 roku do najniższego poziomu od pięciu lat, ponieważ niskie stopy procentowe a także duża dostępność zachęcały przedsiębiorców do zadłużania się w bankach.

Nowy podatek, który ma wynieść 0,39 proc. aktywów może przyciągnąć na rynek długu nowych emitentów, zwłaszcza, że stopy procentowe mogą być w przyszłym roku jeszcze niższe. Kredyt bankowy jest obecnie atrakcyjną alternatywą dla emisji, ale to może ulec zmianie, ponieważ instytucje mogą stać się bardziej selektywne przy udzielaniu kredytów – uważają eksperci ING, banku, który w tym roku zorganizował największą liczbę emisji. Czytaj dalej

wrz 18

Inwestycje wspierane emisjami obligacji

W 2016 roku na większą skalę rusza projekty realizowane dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Spowoduje to wzrost zapotrzebowania na ich współfinansowanie ze strony firm, które obok kredytu mogą sięgać po emisje obligacji.

Związek Banków Polskich szacuje, że do dyspozycji firm w ramach unijnych programów będzie około 200 mld zł, powinno to skutkować niemal takim samym zapotrzebowaniem na kredyty. Z analizy ZBP wynika, że wartość kredytów dla przedsiębiorstw w relacji do PKB wynosi w Polsce jedynie 16 proc., czyli jest ponad dwukrotnie niższa niż w Unii Europejskiej.

Z jednej strony wyliczenie to dowodzi, że potencjał do wzrostu w zakresie finansowania zewnętrznego firm jest bardzo duży, z drugiej świadczy o sporej wstrzemięźliwości przedsiębiorców do korzystania z kredytu bankowego. Czytaj dalej

lip 19

PTI zamierza wyemitować obligacje

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego podjął decyzję dotyczącą emisji dwuletnich obligacji serii D o wartości 4-8 mln zł – poinformowała niedawno spółka.

Oferta obligacji zostanie przeprowadzona w formie oferty niepublicznej, nie wymaga więc sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego – podano w warunkach emisji.

Oprocentowanie papierów ustalone zostanie w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 6 proc. Odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy. Czytaj dalej

lip 06

Wartość obrotów sesyjnych obligacjami firm wzrosła w czerwcu

W czerwcu wartość obrotów sesyjnych obligacjami firm po wzrośnie o 98 proc. r/r wyniosła 178,9 mln zł. Mimo takiego wyniku pierwsze półrocze okazało się słabsze niż przed rokiem.

Całkowita wartość obrotów sesyjnych na Catalyst sięgnęła w minionym miesiącu 228,1 mln zł i była wyższa o 36,7 proc. niż rok wcześniej. Poza podwojeniem handlu papierami korporacyjnymi, istotnie zwiększono także obroty na obligacjach spółdzielczych (12,3 mln zł wobec 2,5 mln zł), jednocześnie o ponad połowę zmniejszono handel papierami skarbowymi (36,4 mln zł). Czytaj dalej

cze 12

Obligacje korporacyjne zyskują coraz większą liczbę zwolenników

Inwestorzy, także ci najzamożniejsi, klienci private bankingu coraz częściej poszukują instrumentów, które pozwoliłyby na generowanie zysków wyższych niż te z oprocentowania klasycznych depozytów, a jednocześnie niosących umiarkowane ryzyko. Eksperci Noble Banku zauważają, iż wydarzenia z ostatnich tygodni wskazują, że uznanie wśród inwestorów detalicznych lawinowo zdobywają obligacje firm. Zjawisko to zaczyna przypominać boom. Tezę tę doskonale ilustruje fakt, że w kwietniu tego roku po raz pierwszy w historii rynku obligacji w jednym czasie publiczne emisje obligacji prowadziło aż pięciu emitentów. Czytaj dalej

maj 18

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych wciąż rosną

Duże tempo napływu kapitału do funduszy polskich obligacji skarbowych wciąż jest utrzymywane. Saldo wpłat i umorzeń w kwietniu po raz kolejny przekroczyło 350 mln zł. Według danych serwisu Analizy Online w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku fundusze polskich obligacji korporacyjnych zasilone zostały 1,45 mld zł świeżej gotówki. W analogicznym okresie w 2013 roku kwota ta wynosiła 2,17 mld zł. Kwiecień był kolejnym z szesnastu miesięcy z dodatnim saldem wpłat i umorzeń w tej kategorii funduszy, zaś w ciągu roku ich łączna wartość aktywów netto po zarządzaniem wzrosła niemal dwukrotnie, z 4,83 do 9,4 mld zł. Czytaj dalej

maj 05

Obligacje Polskiego Związku Koszykówki

Polski Związek Koszykówki, jako pierwszy związek sportowy podjął decyzję o emisji obligacji, które zamierza wprowadzić do obrotu na Catalyst. W ramach subskrypcji prywatnej obligacji serii A zakończonej 15 kwietnia zaoferowano inwestorom objęcie 3 tys. sztuk zabezpieczonych obligacji korporacyjnych po cenie 1 tys. zł za sztukę. W ofercie wzięło udział 31 inwestorów, którzy nabyli łącznie 2032 sztuki obligacji. Oprocentowanie papierów o dwuletnim terminie zapadalności wynosi 10,5 proc. w skali roku. Czytaj dalej