lip 01

Obligacje korporacyjne cieszą się powodzeniem

Papiery dłużne staja się coraz popularniejszym źródłem finansowania polskich przedsiębiorstw, jednak na Catalyst nie widać jeszcze boomu, ale to ma się zmienić.

Obligacje Alior Banku i Banku Pocztowego rozeszły się błyskawicznie. Ten pierwszy sprzedał łącznie papiery za 220 mln zł, drugi za 50 mln zł. Zapisy były redukowane, to dowód na to, że obligacje w Polsce cieszą się dużą popularnością. Od początku stycznia na należącym do GPW rynku Catalyst pojawiły się papiery zaledwie dziewięciu emitentów. Jest to najsłabszy wynik od sześciu lat. Wynika to z faktu, że coraz trudniej uplasować mniejsze emisje, dodatkowo banki coraz chętniej kredytują firmy – twierdzi Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millenium Domu Maklerskiego. Czytaj dalej

cze 15

Na obligacjach można zarobić dodatkowo

Sprzedaż papierów dłużnych powyżej ceny nominalnej podczas pierwszego dnia notowań na Catalyst pozwala na osiągnięcie zysku nie tylko na odsetkach, ale i wzroście cen obligacji. Dwucyfrowe rentowności sprzedaży dla niektórych emisji są możliwe, ale w strategii tej liczy się głównie jakość emitentów i wysoka płynność w dniu debiutu.

Najczęściej najlepiej sprawdzają się emisje publiczne. Emitenci plasujący obligacje w ten sposób mają opinię wiarygodnych płatników, a szerokie grono obejmujących papiery inwestorów detalicznych istotnie zwiększa szanse na ponadprzeciętną płynność. Czytaj dalej

kwi 25

Obligacje różnią się od lokat

Obligacje korporacyjne zachęcają inwestorów oprocentowaniem wyraźnie wyższym niż lokaty. W otoczeniu rekordowo niskich stóp procentowych odsetki na poziomie 5 proc. jawią się jako okazja inwestycyjna. Jednak inwestor nie powinien porównywać odsetek z obligacji z oprocentowaniem lokaty bankowej, ponieważ są to zupełnie odmienne produkty finansowe.

Pieniądze wpłacone do banku są własnością inwestora. Kupując obligację nabywa ona papier wartościowy, pieniądze należą do emitenta. Obligacje można odsprzedać, a wiele papierów korporacyjnych notowanych jest na rynku Catalyst, którego płynność jest jednak ograniczona. Czytaj dalej

mar 03

Obligacje przyniosą zysk dzięki odpowiedniej selekcji

Rynkowi obligacji korporacyjnych w Polsce sprzyja obecnie stabilny i równomierny wzrost gospodarczy. Spółki osiągające dobre wyniki starają się utrzymać ten stan w kolejnych latach, dlatego potrzebują dopływu dodatkowych kapitałów emitując akcje lub obligacje, co w tym drugim przypadku wymusza wzrost poziomów zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego. Czytaj dalej

gru 29

Fundusz PZU Papierów Dłużnych Polonez

PZU Papierów Dłużnych Polonez podczas hossy potrafi zdeklasować konkurencję, jak było np. w 2011 roku, natomiast w okresie dekoniunktury wyniki są dużo słabsze, często poniżej średniej w grupie.

Dla inwestora istotne jest to, że zgromadzone w sprzyjającym okresie nadwyżki rekompensują gorsze od przeciętnej wyniki uzyskane w słabszych czasach. Polonez plasuje się w górnej połowie rankingu zarówno w dwuletnim, jak i pięcioletnim okresie. Nawet w trudnym dla obligacji 2015 roku, dzięki osiągniętej w styczniu przewadze nad konkurencją, fundusz plasuje się na czołowej pozycji w zestawieniu 12-miesięcznych wyników. Czytaj dalej

lis 25

Rynek obligacji korporacyjnych zyska dzięki podatkowi bankowemu

Podatek od aktywów spowoduje ograniczenie akcji kredytowej banków, może to stanowić zachętę dla wielu firm do sięgnięcia po kapitał z emisji papierów dłużnych – uważają analitycy ING i mBanku. Wartość emisji na tym rynku spadła w 2015 roku do najniższego poziomu od pięciu lat, ponieważ niskie stopy procentowe a także duża dostępność zachęcały przedsiębiorców do zadłużania się w bankach.

Nowy podatek, który ma wynieść 0,39 proc. aktywów może przyciągnąć na rynek długu nowych emitentów, zwłaszcza, że stopy procentowe mogą być w przyszłym roku jeszcze niższe. Kredyt bankowy jest obecnie atrakcyjną alternatywą dla emisji, ale to może ulec zmianie, ponieważ instytucje mogą stać się bardziej selektywne przy udzielaniu kredytów – uważają eksperci ING, banku, który w tym roku zorganizował największą liczbę emisji. Czytaj dalej

wrz 18

Inwestycje wspierane emisjami obligacji

W 2016 roku na większą skalę rusza projekty realizowane dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Spowoduje to wzrost zapotrzebowania na ich współfinansowanie ze strony firm, które obok kredytu mogą sięgać po emisje obligacji.

Związek Banków Polskich szacuje, że do dyspozycji firm w ramach unijnych programów będzie około 200 mld zł, powinno to skutkować niemal takim samym zapotrzebowaniem na kredyty. Z analizy ZBP wynika, że wartość kredytów dla przedsiębiorstw w relacji do PKB wynosi w Polsce jedynie 16 proc., czyli jest ponad dwukrotnie niższa niż w Unii Europejskiej.

Z jednej strony wyliczenie to dowodzi, że potencjał do wzrostu w zakresie finansowania zewnętrznego firm jest bardzo duży, z drugiej świadczy o sporej wstrzemięźliwości przedsiębiorców do korzystania z kredytu bankowego. Czytaj dalej

lip 19

PTI zamierza wyemitować obligacje

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego podjął decyzję dotyczącą emisji dwuletnich obligacji serii D o wartości 4-8 mln zł – poinformowała niedawno spółka.

Oferta obligacji zostanie przeprowadzona w formie oferty niepublicznej, nie wymaga więc sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego – podano w warunkach emisji.

Oprocentowanie papierów ustalone zostanie w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 6 proc. Odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy. Czytaj dalej

lip 06

Wartość obrotów sesyjnych obligacjami firm wzrosła w czerwcu

W czerwcu wartość obrotów sesyjnych obligacjami firm po wzrośnie o 98 proc. r/r wyniosła 178,9 mln zł. Mimo takiego wyniku pierwsze półrocze okazało się słabsze niż przed rokiem.

Całkowita wartość obrotów sesyjnych na Catalyst sięgnęła w minionym miesiącu 228,1 mln zł i była wyższa o 36,7 proc. niż rok wcześniej. Poza podwojeniem handlu papierami korporacyjnymi, istotnie zwiększono także obroty na obligacjach spółdzielczych (12,3 mln zł wobec 2,5 mln zł), jednocześnie o ponad połowę zmniejszono handel papierami skarbowymi (36,4 mln zł). Czytaj dalej

cze 12

Obligacje korporacyjne zyskują coraz większą liczbę zwolenników

Inwestorzy, także ci najzamożniejsi, klienci private bankingu coraz częściej poszukują instrumentów, które pozwoliłyby na generowanie zysków wyższych niż te z oprocentowania klasycznych depozytów, a jednocześnie niosących umiarkowane ryzyko. Eksperci Noble Banku zauważają, iż wydarzenia z ostatnich tygodni wskazują, że uznanie wśród inwestorów detalicznych lawinowo zdobywają obligacje firm. Zjawisko to zaczyna przypominać boom. Tezę tę doskonale ilustruje fakt, że w kwietniu tego roku po raz pierwszy w historii rynku obligacji w jednym czasie publiczne emisje obligacji prowadziło aż pięciu emitentów. Czytaj dalej